మా అన్నవరం

2 minute read ★ మా ఇంట్లో పొద్దున రెండు గంటలు, ఇంక సాయంత్రం రెండు గంటల సమయం మాత్రమే పనిచేసిన అన్నవరం మా ఇంట్లో మనిషి…